Zozio , Libertade , Doumé ,Turtle,Shadog,gegedragstar et Mme,jobiker,Sam34